Zamówienie Księgi Wieczystej

Zamówienie księgi wieczystej

Etap 1 – wypełnienie formularza zamówienia.

Aby złożyć zamówienie księgi wieczystej należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia księgi wieczystej. Formularz zamówienia obejmuje dostępne opcje zamówień ksiąg wieczystych posegregowane od ceny najniższej do ceny najwyższej. Zamawiający ma nadto do wyboru kilka opcji dodatkowych, z których może skorzystać ale nie jest to obowiązkiem. Wybór opcji dodatkowych powoduje, że zamawiający oprócz opcji podstawowych uzyskuje odpis z księgi wieczystej, która zawiera interesujące go wpisy dotyczące jego osoby lub osoby, która wedle zamawiającego winna widnieć w księdze wieczystej, a których to wpisów nie był pewien przy składaniu zamówienia.

Wypełniajac zamówienie księgi wieczystej zamawiający ma do wyboru opcje dodatkowe takie jak:
a) skan do pliku pdf i wysyłka na podany adres e-mail – opcja polega na zeskanowaniu odpisu z księgi wieczystej uzyskanego w postaci wydruku i opatrzonego następnie pieczęciami urzędu wydającego odpisy, do postaci elektronicznej, która zostaje następnie wysłana droga poczt elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia,
b) odpis zupełny księgi wieczystej – zawiera wpisy wykreślone – opcja daje zamawiającemu możliwość uzyskania odpisu z księgi wieczystej która zawierała będzie wpisy wykreślone czyli np. poprzedniego właściciela nieruchomości, spłacone kredyty w zabezpieczone hipotekami przez poprzednich właścicieli,
c) wgląd do księgi celem sprawdzenia wpisów – opcja ta umożliwia zamawiającemu, który nie jest pewien czy posiada właściwy numer księgi wieczystej sprawdzenie przez pracowników serwisu TanieOdpisy.pl wpisów w księdze przed jej pobraniem z urzędu wydającego odpisy. Powyższe czynności powodują, że zamawiający nie otrzyma odpisu z księgi wieczystej, w której są nierozpoznane wnioski i wpisany jest np. stary właściciel od którego zamawiający nabył nieruchomość lub jest niewykreślona hipoteka,
d) ustalenie nr księgi po migracji np. z kw nr 4578 na kw nr WA9M/00004871/9 – opcja polega na uzyskaniu numeru księgi wieczystej, która w procesie przenoszenia wpisów z postaci papierowej księgi do postaci elektronicznej (zmigrowanej) księgi otrzymała nowy numer.

Zamawiający odpis z księgi wieczystej w formularzu zamówienia podaje swoje dane jako osoby zamawiającej, wybiera nadto formę płatności i zaznacza jakie chce otrzymać potwierdzenie zakupu (faktura, paragon) i na kogo ma zostać to potwierdzenie wystawione. Zamawiający usługę może nadto wskazać adres gdzie ma zostać wysłana lub dostarczona księga wieczysta.

Etap 2 – przyjęcie zamówienia i jego potwierdzenie.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza nazamówienie księgi wieczystej przez zamawiającego pracownicy serwisu TanieOdpisy.pl oceniają możliwość realizacji zamówienia oraz dokonują jego całkowitej wyceny w oparciu o wybraną opcję zamówienia odpisu z księgi wieczystej oraz wybrane ewentualne opcje dodatkowe. W przypadku gdy zamówienie może zostać zrealizowane wysyłane jest przez serwis na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z całkowitą ceną usługi oraz w zależności od wybranej opcji dane do wykonania przedpłaty (przelewu).
Gdy zamawiający nie podał w formularzu zamówienia księgi wieczystej adresu e-mail wysyłane jest potwierdzenie w postaci wiadomości sms na podany nr telefonu komórkowego. W przypadku braku danych umożliwiających realizację zamówienia pracownicy serwisu TanieOdpisy.pl kontaktują się z zamawiającym na podane numery telefonów w celu uzyskania brakujących danych. Zamówienie, które nie może zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od serwisu oraz zamówienia na księgi które nie zostały przeniesione do systemu ksiąg wieczystych elektronicznych – zmigrowanych, a także zamówienia na księgi, które znajdują się w migracji nie są realizowane. O fakcie nie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz przyczyn takiej decyzji zamawiający zostaje powiadomiony e-mailem.

Etap 3 – pobranie i wysyłka księgi wieczystej.

Realizacja zamówienie księgi wieczystej sprowadza się do pobrania z urzędu wydającego oryginalne opatrzone pieczęciami i podpisem uprawnionego pracownika odpisu z księgi wieczystej i wysyłki księgi w wybrany przez zamawiającego w formularzu zamówienia sposób. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis TanieOdpisy.pl potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail lub fax.
Odpisy z ksiąg wieczystych pobierane są w dni robocze i wysyłane tego samego dnia lub w określonym przez zamawiającego terminie. Zamawiający ma do wyboru wysyłkę listem poleconym priorytetowym, przesyłką pobraniową płatną u listonosza lub kuriera. Odpisy z ksiąg wieczystych wysyłane są pod wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy znajdujący się na obszarze Polski lub Unii Europejskiej.