Odpis z księgi wieczystej

Odpis z księgi wieczystej

Zwykły odpis z księgi wieczystej.

Zwykły odpis z księgi wieczystej – przedstawia ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, a zatem nie zawiera wykreślonych, nieaktualnych danych dotyczących oznaczenia i stanu prawnego nieruchomości. Nadto w odpisie zwykłym księgi wieczystej zamieszczone są wzmianki, tj. informacje o złożonych do księgi wieczystej wnioskach, które nie zostały jeszcze rozpoznane, bądź w których nieprawomocnym postanowieniem oddalono wniosek, umorzono postępowanie, odrzucono wniosek lub zarządzono zwrot wniosku, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu.

Zupełny odpis z księgi wieczystej.

Zupełny odpis z księgi wieczystej – przedstawia oprócz treści odpisu zwykłego księgi wieczystej również wpisy wykreślone oraz wykreślone wzmianki, ujawnione od chwili przepisania dotychczasowej księgi wieczystej (prowadzonej uprzednio w wersji papierowej) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Oznacza to, że w odpisie zupełnym księgi wieczystej zawarte są wszystkie dane aktualne, jak również informacje o dokonywanych zmianach w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym w oznaczeniu nieruchomości, o poprzednich właścicielach, wieczystych użytkownikach czy uprawnionych z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość, ograniczeniach w rozporządzaniu, o innych prawach i roszczeniach, a także o ustanowionych hipotekach. Jest to zatem pełna informacja o wszystkich wpisach i wzmiankach, w tym również wykreślonych dokonanych w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Odpisy dotychczasowych ksiąg wieczystych tj. prowadzonych w formie papierowej oraz odpisy dokumentów z akt ksiąg wieczystych, zarówno dotychczasowych jak i prowadzonych w systemie informatycznym, są wydawane wyłącznie przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których właściwości miejscowej znajdują się dane księgi wieczyste.

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – zawiera informację, że księga wieczysta o numerze wskazanym przez wnioskodawcę została zamknięta, co oznacza, że nie można już dokonywać w niej żadnych wpisów, ani zamieszczać wzmianek.

Zobacz także: działy księgi wieczystej lub jak uzuskać odpis – wypis z księgi wieczystej