Zaświadczenie KRK zamów przez internet teraz online


W skrócie aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności przez serwis tanieodpisy.pl należy:
1. Wypełnić poniżej zamieszczony formularz zamówienia.
2. Dokonać opłaty przelewem na konto.
3. Wydrukować dokumenty zwrotne z e-maila (wniosek i pełnomocnictwo).
4. Podpisane długopisem dokumenty zwrotne trzeba odesłać pocztą tradycyjną lub kurierem.
5. Gdy przyjdą podpisane dokumenty zwrotne uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na twój e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową lub wykonane zostaną dodatkowe usługi tłumaczenie lub legalizacja – apostille w MSZ).

Dane osoby sprawdzanej:

Numer PESEL:
11 cyferek są w dowodzie lub nr paszportu gdy nie jesteś polakiem
Nazwisko rodowe:
nazwisko po ojcu lub mężu
Nazwisko (w tym przybrane):
obecnie nazwisko
Imiona:
np. Anna Iwona
Data urodzenia:
np. 11 luty 1969
Miejsce urodzenia:
np. Radom
Imię ojca:
np. Jan
Imię matki:
np. Alina
Nazwisko rodowe matki:
np. Wiśniewska
Obywatelstwo:
np. polskie
Adres zamieszkania polski lub zagraniczny:
np. 11-798 Płock, ul. Leśna 4/78
  RODZAJ DANYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM INFORMACJI O OSOBIE:

 • Kartoteka Karna
 • Kartoteka Nieletnich
 • Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym
  ZAKRES INFORMACJI DO SPRAWDZENIA – cel wydania zaświadczenia:

 • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
 • zaświadczenie do pracy żłobek klub dziecięcy
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 108)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie na trenera instruktora sportu
  CZYNNOŚCI DODATKOWE:

 • Apostille / Legalizacja w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w konsulacie).
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
 • Opcja 1 – opłata przelewem, wysyłka listem poleconym oraz skan do domu lub biura w Polsce.
 • Opcja 2 – opłata przelewem, wysyłka kurierem dostawa w 48h oraz skan w Polsce.
 • Opcja 3 – opłata przelewem, wysyłka listem poleconym za granicę oraz skan.
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie zakupu:
 • na Fakturę
 • Paragon
 • PROMOCJA
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy :
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres dostawy
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: