PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH

Przeglądarka ksiąg wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia każdemu użytkownikowi wyświetlenie księgi wieczystej oraz przeglądanie jej. Kryterium, według którego wyświetlana jest księga, jest jej elektroniczny numer.

W celu przeglądania księgi wieczystej należy przygotować numer księgi wieczystej, składający się z 3 części:

– czteroznakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, gdzie księga została założona w formie elektronicznej,

– właściwego numeru księgi wieczystej,

– cyfry kontrolnej z przedziału od 0 do 9 nadawanej w chwili zakładania księgi w postaci elektronicznej.

W sytuacji braku znajomości elektronicznego numeru księgi wieczystej, należy
zwrócić się z pytaniem do właściwego, ze względu na miejsce położenia danej
nieruchomości, Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych.

przeglądarka ksiąg wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych

Wprowadzić numer księgi wieczystej, wybierając z listy kod wydziału i wprowadzając
numer księgi (pole automatycznie uzupełniane jest zerami do ośmiu znaków tj.
wystarczy wpisać „122054” zamiast „00122054”) oraz cyfrę kontrolną (kod
wydziału/numer księgi/cyfra kontrolna, np. WA1M/00135054/9).

Następnie należy zaznaczyć opcję: “Nie jestem robotem”. Użytkownik zostanie
poproszony o dopasowanie zdjęć do komunikatu poprzez zaznaczenie właściwych
obrazków. Po zaznaczeniu wszystkich obrazków należy kliknąć „Zweryfikuj”.
Okienko „Nie jestem robotem” zostanie wówczas zaznaczone automatycznie, po czym
należy wybrać przycisk [Wyszukaj księgę]. System umożliwi przeglądanie księgi
wieczystej.

Użytkownik ma dostęp do Ogólnych informacji dotyczących wybranej księgi wieczystej
oraz do przeglądania szczegółowych wpisów ujawnionych w księdze.

Użytkownik ma do wyboru przeglądanie:
– aktualnej treści księgi wieczystej,
– zupełnej treści księgi wieczystej,
– aktualnej treści księgi wieczystej w dotychczasowej postaci,

Aby przeglądać żądaną treść księgi wieczystej, należy wcisnąć odpowiedni przycisk –
[Przeglądanie aktualnej treści KW-dotychczasowa postać], [Przeglądanie
aktualnej treści] lub [Przeglądanie zupełnej treści KW]. Po jego użyciu
system prezentuje stronę, zawierający wybraną treść księgi wieczystej.

Przeglądanie poszczególnych działów księgi wieczystej możliwe jest poprzez wybranie
odpowiedniego odnośnika u góry strony.

Zobacz także: podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej

Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej

Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej

Teraz w wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzącym serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w księdze wieczystej następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

Wymagania

Warunkiem aby działał podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej jest aby w księdze wieczystej wpisany był poprawny identyfikator działki, a po jednym kliknięciu, bez konieczności zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej będziemy mogli zapoznać się z położeniem i otoczeniem działki w Geoportalu Krajowym, gdzie można zobaczyć działkę na tle ortofotomapy, siatki ulic i adresów oraz innych warstw, takich jak mapa obszarów chronionych, czy obszary zagrożenia powodziowego itp.

Księga Wieczysta działka

Księga wieczysta geoportal


Zobacz także: Odpis z księgi wieczystej lub Księgi Wieczyste lub Księga Wieczysta oraz przeglądarka księgi wieczystej

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste

Serwis TanieOdpisy.pl świadczy usługę pobierania oryginalnych sądowych odpisów Księgi Wieczyste przemigrowanych do systemu ksiąg wieczystych elektronicznych NKW. Pobierane za pośrednictwem pracowników serwisu odpisy z ksiąg wieczystych posiadają oryginalne urzędowe pieczęci i są honorowane przez wszystkie instytucje, banki, urzędy skarbowe i notariuszy, są to takie same odpisy jakie uzyskać można samodzielnie udając się do urzędu. Za pośrednictwem serwisu uzyskać można odpisy zwykłe, które posiadają wyłącznie wpisy aktualne oraz odpisy zupełne, w których obok informacji aktualnych zamieszczone są dodatkowo wpisy wykreślone z księgi wieczystej czyli historyczne, jak np. poprzedni właściciel mieszkania lub działki. Dodatkowo odpis z księgi wieczystej może zostać zeskanowany do postaci elektronicznej i przesłany pod wskazany adres poczty elektronicznej e-mail.

Księgi Wieczyste co to ?

Księga wieczysta – przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa lub uprawnienia do danej nieruchomości. Księga wieczysta to zazwyczaj teczka zawierająca zbiór dokumentów takich jak akty notarialne oraz inne dokumenty, które posłużyły do jej założenia i dokonania wpisów lub zmiany wpisów (np.: zaświadczenie, wypis z rejestru gruntów i budynków, mapy, kartoteki lokali itp.).

Co to jest księga wieczysta i czemu służy ?

Księgi wieczyste składają się z czterech działów:

I. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa oraz wpisy praw związane z własnością. Dział ten dzieli się na dwie części.
Część pierwsza oznaczana jest jako dział I-O w której wpisuje się dane, służące oznaczeniu nieruchomości jak: położenie, powierzchnia, sposób korzystania. W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń i zamieszcza się ich opis.
Część druga oznaczana jest jako dział I-Sp – w której ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości.Księgi Wieczyste Elektroniczne

Reasumując z działu I księgi wieczystej można dowiedzieć się gdzie nieruchomości jest położona w jakim województwie, powiecie, gminie, miejscowości, dzielnicy, jak oznaczona jest nieruchomość to jest jaki ma nr działka z jakiego jest obrębu, adres, powierzchnie lokalu, obszar działki, czy działka jest zabudowana czy niezabudowana, ile budynków, dokładnego adresu.

II. Dział drugi księgi wieczyste wskazuje właściciela nieruchomości lub uprawnionego do spółdzielczego własnościowego prawa spółdzielczego, jak również jej użytkownika wieczystego to dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko właściciela oraz – jeśli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób – określenie, jaką część udziałów posiada każdy ze współwłaścicieli.

III. Dział trzeci ujawnia ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Wśród nich: ograniczone prawa rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe obciążające daną nieruchomość, użytkowanie), prawa i roszczenia osobiste (np. prawo pierwokupu i odkupu, oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę, roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej, określenie sposobu zarządu nieruchomością; oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością wynikające z przepisów szczególnych (np. wszczęcie egzekucji, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania naprawczego). W dziale III księgi wieczystej wpisuje się zmiany praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji.

IV. Dział czwarty zawiera wyłącznie wpisy dotyczące hipoteki lub hipotek zabezpieczających kredyt zaciągnięty przez właściciela nieruchomości. To najczęściej przeglądany dział.

Zobacz także odpis zwykły księgi wieczystej