Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej

Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej

Teraz w wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzącym serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w księdze wieczystej następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

Warunkiem aby działał podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej jest aby w księdze wieczystej wpisany był poprawny identyfikator działki, a po jednym kliknięciu, bez konieczności zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej będziemy mogli zapoznać się z położeniem i otoczeniem działki w Geoportalu Krajowym, gdzie można zobaczyć działkę na tle ortofotomapy, siatki ulic i adresów oraz innych warstw, takich jak mapa obszarów chronionych, czy obszary zagrożenia powodziowego itp.

Księga Wieczysta działka

Księga wieczysta geoportal


Zobacz także: Odpis z księgi wieczystej lub Księgi Wieczyste lub Księga Wieczysta

Księgi Wieczyste

Księgi wieczyste

Serwis TanieOdpisy.pl świadczy usługę pobierania oryginalnych sądowych odpisów Księgi Wieczyste przemigrowanych do systemu ksiąg wieczystych elektronicznych NKW. Pobierane za pośrednictwem pracowników serwisu odpisy z ksiąg wieczystych posiadają oryginalne urzędowe pieczęci i są honorowane przez wszystkie instytucje, banki, urzędy skarbowe i notariuszy, są to takie same odpisy jakie uzyskać można samodzielnie udając się do urzędu. Za pośrednictwem serwisu uzyskać można odpisy zwykłe, które posiadają wyłącznie wpisy aktualne oraz odpisy zupełne, w których obok informacji aktualnych zamieszczone są dodatkowo wpisy wykreślone z księgi wieczystej czyli historyczne, jak np. poprzedni właściciel mieszkania lub działki. Dodatkowo odpis z księgi wieczystej może zostać zeskanowany do postaci elektronicznej i przesłany pod wskazany adres poczty elektronicznej e-mail.

Księgi Wieczyste co to ?

Księga wieczysta – przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa lub uprawnienia do danej nieruchomości. Księga wieczysta to zazwyczaj teczka zawierająca zbiór dokumentów takich jak akty notarialne oraz inne dokumenty, które posłużyły do jej założenia i dokonania wpisów lub zmiany wpisów (np.: zaświadczenie, wypis z rejestru gruntów i budynków, mapy, kartoteki lokali itp.).

Co to jest księga wieczysta i czemu służy ?

Księgi wieczyste składają się z czterech działów:

I. Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa oraz wpisy praw związane z własnością. Dział ten dzieli się na dwie części.
Część pierwsza oznaczana jest jako dział I-O w której wpisuje się dane, służące oznaczeniu nieruchomości jak: położenie, powierzchnia, sposób korzystania. W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń i zamieszcza się ich opis.
Część druga oznaczana jest jako dział I-Sp – w której ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości.Księgi Wieczyste Elektroniczne

Reasumując z działu I księgi wieczystej można dowiedzieć się gdzie nieruchomości jest położona w jakim województwie, powiecie, gminie, miejscowości, dzielnicy, jak oznaczona jest nieruchomość to jest jaki ma nr działka z jakiego jest obrębu, adres, powierzchnie lokalu, obszar działki, czy działka jest zabudowana czy niezabudowana, ile budynków, dokładnego adresu.

II. Dział drugi księgi wieczyste wskazuje właściciela nieruchomości lub uprawnionego do spółdzielczego własnościowego prawa spółdzielczego, jak również jej użytkownika wieczystego to dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko właściciela oraz – jeśli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób – określenie, jaką część udziałów posiada każdy ze współwłaścicieli.

III. Dział trzeci ujawnia ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Wśród nich: ograniczone prawa rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe obciążające daną nieruchomość, użytkowanie), prawa i roszczenia osobiste (np. prawo pierwokupu i odkupu, oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę, roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej, określenie sposobu zarządu nieruchomością; oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością wynikające z przepisów szczególnych (np. wszczęcie egzekucji, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania naprawczego). W dziale III księgi wieczystej wpisuje się zmiany praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji.

IV. Dział czwarty zawiera wyłącznie wpisy dotyczące hipoteki lub hipotek zabezpieczających kredyt zaciągnięty przez właściciela nieruchomości. To najczęściej przeglądany dział.

Zobacz także odpis zwykły księgi wieczystej

Księga Wieczysta

Księga Wieczysta

Sądowe papierowe odpisy z Ksiąg Wieczystych.

Zamawiane na tej stronie odpisy z ksiąg wieczystych posiadają oryginalne pieczęci sądowe oraz pieczęć i podpis pracownika sądu, który wydał odpis z księgi wieczystej. Księgi wieczyste pobierane są w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w wersji papierowej. Dostępne są dwa rodzaje odpisów: odpis zwykły oraz odpis zupełny. Odpis zwykły z księgi wieczystej zawiera wyłącznie aktualne wpisy, zaś odpis zupełny z księgi wieczystej zawiera wpisy aktualne a nadto wpisy historyczne – wcześniejsze od 2004 roku. Odpis zwykły z księgi wieczystej jest wystarczający do przeprowadzenia każdej czynności prawnej w szczególności u notariusza, w banku, urzędzie skarbowym, sprawie sądowej lub urzędzie meldunkowym.

Szybka dostawa odpisów do domu lub biura.

Księga wieczysta

Odpisy z ksiąg wieczystych wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej listami poleconymi priorytetowymi, jeśli wcześniej zrobiony został przez zamawiającego przelew – przedpłata na konto. Istnieje także możliwość dostarczenia zamówionych odpisów pod wskazany adres kurierem, a nadto dodatkową formą dostarczenia odpisu jest wysłanie go po zeskanowaniu na wskazany adres e-mail.
Czas realizacji zamówienia na księgi wieczyste waha się do kilku godzin i uzależniony jest od formy płatności, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia w którym zostało złożone zamówienie, wielkości i ilości odpisów do realizacji. Zamawiane za naszym pośrednictwem odpisy nie są przez nas produkowane, a jedynie pobierane przez naszych pracowników z Sądu – są to takie same odpisy jakie dostalibyście Państwo udając się osobiście do Sądu.

Dogodne formy płatności przy najniższych stawkach.

Za zamawiane na tej stronie odpisy jaki i inne usługi pobierane jest wynagrodzenie-prowizja w wysokości szczegółowo podanej w cenniku umieszczonym na jednej z podstron. Na całkowity koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej bądź też świadczenia innej usługi wieczysto-księgowej składa się: opłata sądowa, nasza prowizja oraz koszty wysyłki, dostawy czy odbioru dokumentów. Na całkowitą CENĘ zamawianego odpisu składają się opłata sądowa za wydanie oryginalnego odpisu, koszt usługi i koszt wysyłki (poczta lub kurier).

Obsługa osób prywatnych i firm.

Odbiorcą usługi są osoby fizyczne i prawne, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu składają zamówienia i szybko otrzymują odpisy bez wizyty w urzędzie wydającym dokumenty. To osoby, które np. otrzymały spadek bądź sprzedają lub kupują mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inną nieruchomość lub prawo i potrzebują odpisu z księgi wieczystej, by sprawdzić czy nieruchomość nie jest obciążona kredytem – hipoteką, czy zbywca jest jej właścicielem lub czy hipoteka obciążająca nieruchomość została wpisana bądź wykreślona z księgi wieczystej, lub odpis jest potrzebny bo wymaga tego bank, notariusz lub inny urząd.

Zamówienia on-line przez Internet.

Aby uzyskać odpis z księgi wieczystej należy wypełnić i wysłać jeden z formularzy zamówienia na tej stronie. Przy realizacji zamówienia na księgi wieczyste konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, miejscowości, gminy lub dzielnicy w której położona jest nieruchomość oraz siedziby Sądu, który prowadzi księgę wieczystą.

Zobacz także odpis zupełny księgi wieczystej