Zaświadczenie KRK firma


Przez poniższy formularz można zamówić zaświadczenie krk o niekaralności firmy – podmiotu zbiorowego z dostawą listem poleconym lub kurierem.
Dokument papierowy z pieczęciami. Przez podmiot zbiorowy należy rozumieć:

 • osobę prawną,
 • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa,
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek,
 • podmiot w stanie likwidacji,
 • przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
 • zagraniczną jednostkę organizacyjną.

 • Zaświadczenie o niekaralności KRK – informacja o podmiocie zbiorowym
   Formularz wyłącznie dla firm posiadających nr KRS:

  • nr KRS podmiotu
  • gdy reprezentacja jednoosobowa w KRS
  • gdy reprezentacja wieloosobowa w KRS
  • Cel pobierania zaświadczenia:
  • Zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi w trybie art. 108)
  • Zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  • Zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa.
  • Zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. (za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277))
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  • Opcja 1 – opłata przelewem, wysyłka listem poleconym oraz skan do domu lub biura w Polsce.
  • Opcja 2 – opłata przelewem, wysyłka kurierem dostawa w 48h oraz skan w Polsce.
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie zakupu:
  • na Fakturę
  • Paragon
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres dostawy
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa: