R e g u l a m i n

Regulamin

Regulamin obsługi klientów i realizacji usługi.

§ 1.
Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usługi przez serwis tanieodpisy.pl

§ 2.
Witryna tanieodpisy.pl jest własnością firmy G r u p a Z A Z I ul. Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, Polska.

§ 3.
Zakres usług świadczonych przez serwis tanieodpisy.pl obejmuje:

a) przyjęcie zamówienia na dostarczenie odpisu (usługa) z księgi wieczystej za pośrednictwem formularza zamówienia,
b) przygotowanie i opłacenie wniosku,
c) odbiór zamówionego odpisu z księgi wieczystej z Sądu lub Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
d) wysłanie odpisu przesyłką pocztową, przesyłką priorytetową, kurierem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,
e) dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego we wskazane miejsce.

§ 4.
W ramach usług świadczonych przez serwis tanieodpisy.pl można zamawiać odpisy z ksiąg wieczystych wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

§ 5.
1. Za usługi serwis tanieodpisy.pl pobierane jest wynagrodzenie za usługę w wysokości określonej w cenniku umieszczonym na wymienionej w § 2 stronie internetowej tanieodpisy.pl

2. Koszty przesyłki lub dostarczenia odpisu obciążają zamawiającego odpis z księgi wieczystej.
3. Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT (23%) lub paragon.
4. Opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

§ 6.
1. Czas realizacji zamówienia waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od formy księgi wieczystej, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, wielkości księgi wieczystej (liczba stron), sposobu dostawy.
2. Czas wysyłki odpisu z księgi wieczystej liczony jest od chwili przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe.
3. Wysyłka odpisów możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.
4. Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata środków na konto bankowe w dniu innym niż dzień roboczy traktowane jest jako zamówienie do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu innym niż dzień roboczy.
5. Zamówienia nie są realizowane w weekendy, długie weekendy, dni przedświąteczne i święta.
6. Zlecenia przyjęte do realizacji w dniu roboczym przed godziną 15:00 są realizowane tego samego dnia. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 15:00 realizowane są następnego dnia roboczego.
7. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.
8. Zamówienia z opcją płatność przelewem należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres e-mail lub na fax podany w zakładce kontakt.

§ 7.
Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej). Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji).

§ 8.

Serwis tanieodpisy.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówienia, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianej księgi wieczystej,
b) błędy we wpisach w księdze wieczystej,
c) uszkodzenie przesyłki przez Pocztę Polską,
d) opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej odpisy.

§ 9.
1. Nie ma możliwości zwrotu zamówionego odpisu z księgi wieczystej, z uwagi na wniesioną za odpis opłatę sądową, poniesione koszty uzyskania odpisu i koszty przesyłki.
2. Nie ma możliwości złożenia rezygnacji z usługi dostarczenia odpisu z księgi wieczystej po jej opłaceniu przez zamawiającego.
3. Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego przesyłki nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.
4. Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia, przy czym w formularzu zamówienia w uwagach należy podać numer błędnego zamówienia do anulowania.

§ 10.
Złożenie zamówienia w serwisie tanieodpisy.pl równoznaczne jest z zapoznaniem się i przyjęciem niniejszego regulaminu.

§ 11.
Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu jego zmiany lub odwołania. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 1 stycznia 2018 r.