Dane w przeglądarce ksiąg wieczystych

Dane w przeglądarce ksiąg wieczystych

System informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych wykonany i eksploatowany jest zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W księdze wieczystej gromadzone są dane określone ustawą i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Tym samym przetwarzanie danych osobowych takich, jak imię, nazwisko, numer PESEL znajduje oparcie w przepisach rangi ustawowej – dane w przeglądarce ksiąg wieczystych.

Zgodnie z art. 1. ust. 1 wyżej wymienionej ustawy księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Art. 2 ustawy określa natomiast, że księgi wieczyste są jawne oraz, że nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie jawności danych zawartych w księdze wieczystej. Skoro ustawa przewiduje ujawnianie w księdze wieczystej, m.in. danych osobowych, wysokości wierzytelności i innych obciążeń, wszystkie te dane są dostępne dla każdego, kto poda numer księgi wieczystej.

Jawność ksiąg wieczystych stanowi niezbędny warunek realizacji zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, (określonej m.in. w art. 5 – 9 ww. ustawy), gdyż osoby fizyczne i prawne nie mogą się zasłaniać nieznajomością stanu prawnego nieruchomości, w szczególności wpisów dokonanych w księgach wieczystych lub wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Dane w przeglądarce ksiąg wieczystych

Czy nie łamie to ustawy o ochronie danych osobowych?

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych zawartych w księdze wieczystej, polegającego na udostępnianiu, nie stoi w sprzeczności z ustawą o ochronie danych osobowych, albowiem podanie takich danych stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Księga wieczysta przeglądana w przeglądarce dostępnej przez Internet pochodzi z repliki Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych aktualizowanej on-line, czyli w zasadzie bez opóźnień. Można przyjąć, że dane oglądane w przeglądarce są identyczne i tak samo aktualne, jak dane uzyskane w tej samej chwili z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

MS bierze pełną odpowiedzialność za aktualność ksiąg, jakie można oglądać w przeglądarce, tzn. za całkowitą zgodność danych dostępnych w przeglądarce z danymi z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Za aktualność wzmianek o złożonych wnioskach o wpis odpowiadają Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.

Przejdz do PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH zobacz także Podgląd działki bezpośrednio z księgi wieczystej